Skip to content

Viola Final Results

International BTHVN Wien Competition 2022

Yuchun Cheng (Taiwan)

(Prize not awarded) 

(Prize not awarded) 

Julia Elizabeth Ortega González (Mexico)

(Prize not awarded) 

Ruikang Qin (China)

(Prize not awarded) 

(Prize not awarded) 

Ariadna Terol Donat (Spain)

Ana Gabriela León Pérez (Cuba)

Elisa Marchetto (Italy)

(Prize not awarded) 

Bailin Jian (China)

Hehe Qi (China)

Zhao Chen (China)

Christine Wong (Vietnam)

YunAh, Kim (South Korea)

Lai Wai Kiu Emily (Hong Kong)  

Boxuan Zhou (China)

(Prize not awarded) 

(Prize not awarded) 

(Prize not awarded) 

(Prize not awarded) 

(Prize not awarded) 

(Prize not awarded) 

Mingshu Wei (China)