Skip to content

Piano Final Results K

International BTHVN Wien Competition 2022

Yu-Jou,Shih (Taiwan)
Yu-Jou,Shih (Taiwan)
Cartuccia Cingolani Alberto (Italy)

Chloe Zhao (New Zealand)
Allison Gwen Handojo (Indonesia)
Evan Perlin Hu (United States)

Irene Gao (United States)

Arianna Lu (United States)

Min Ko (Taiwan)
Huang Jingen Lucas (Singapore)
Kaiyuan Wang (China)